UBITO

INTERNET RZECZY (IoT)

wiegand_all_aplications_news_page

Energooszczędne urządzenia IoT o bardzo niskim poborze mocy

Energia zebrana z czujników Wieganda może być wykorzystana w środowiskach przemysłowych do zasilania niskoenergetycznych układów elektronicznych małej mocy w bezbateryjnych i samowystarczalnych energetycznie czujnikach i urządzeniach IoT, w których energia generowana przez pojedynczy impuls jest wystarczająca do przeprowadzenia niezbędnych operacji (działania arytmetyczne, zapis wyników do pamięci nieulotnej). Energia z impulsów Wieganda może być również magazynowana w akumulatorze tak, aby zrównoważyć zapotrzebowania energetyczne obwodów o małej mocy. Obecnie prowadzone są badania nad czujnikami Wieganda mogącymi wytworzyć wystarczającą ilość energii do zasilania modułów komunikacji bezprzewodowej w środowiskach IoT.

W przypadku niektórych aplikacji, które wymagają hermetycznych uszczelnień i/lub swobodnego ruchu poszczególnych elementów bez możliwości elektrycznego połączenia ruchomych części, można zastosować czujniki Wieganda, które wykorzystują zmienne pole magnetyczne w urządzeniach sprzężonych magnetycznie do zbierania niezbędnej energii, pozwalającej zasilić czujniki i monitorować istotne parametry związane z warunkami środowiskowymi.

Zbieranie energii - samozasilane czujniki magnetyczne

Czujniki Wieganda firmy UBITO umożliwiając bipolarne, samozasilane wykrywanie magnetyczne, zapewniając stałe impulsy za każdym razem, gdy zmienia się polaryzacja pola zewnętrznego

Więcej informacji na temat wykrywania magnetycznego

Pojedynczy impuls może dostarczyć energię dla elektroniki o bardzo małej mocy lub wyzwalać „budzenie się” obwodów elektronicznych zasilanych okresowo. Kolejne impulsy mogą być przechowywane w celu wyrównania zapotrzebowania na energię obwodów małej mocy.

Więcej informacji na temat pozyskiwania energii

Możliwe jest połączenie zarówno wykrywania magnetycznego, jak i zbierania energii - za pomocą energiii impulsu zasilającej obwody o bardzo małej mocy, które wykorzystują ich synchronizację do wykonywania zadań takich jak np. zliczanie danych o zdarzeniach.

Więcej informacji na temat zintegrowanego wykrywania i zbierania energii